Regulamin Serwisu


Poniższy regulamin reguluje kwestie związane z korzystaniem z Serwisu Internetowego 123MIODY.PL SP. Z O.O., zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta, warunki publikacji ogłoszeń, kwestie płatności, tryb postępowania reklamacyjnego.

§ 1 Definicje

Poniższe określenia oznaczają:

1.      Serwis – serwis internetowy www.123miody.pl;

2. 123Miody.pl – 123MIODY.PL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Tęczowej 13, 53-601 we Wrocławiu, NIP: 8982279403, REGON: 52241942700000, KRS: 0000975270, organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy 5.000 zł w całości pokryty, adres e-mail: kontakt@123miody.pl;

3.     Klient – Użytkownik zarejestrowany w Serwisie, posiadający Konto Sprzedawcy;

4.    Subskrypcja – odpłatne lub nieodpłatne usługi świadczone dla Klientów;

5.     Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot korzystający z Serwisu.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Korzystanie z Serwisu, w tym dokonywanie Subskrypcji jest dobrowolne.
 2. Zasady ochrony danych osobowych i wykorzystywania cookies określa Polityka prywatności dostępna pod adresem: https://www.123miody.pl/polityka-prywatnosci.
 3. Serwis umożliwia korzystanie z następujących usług:

1)     przeglądanie zawartości Serwisu oraz korzystanie z lokalizatora pasiek (usługa dostępna także dla niezarejestrowanych Użytkowników),

2) dodawanie określonych treści jako „ulubionych” (dla zarejestrowanych Użytkowników niebędących Klientami),

3)    korzystanie z Subskrypcji umożliwiającej dodawanie treści do Serwisu takich jak: ogłoszenia, zdjęcia, filmów, przepisów (dla Klientów). 

 1. Serwis nie umożliwia Użytkownikom zawierania pomiędzy sobą transakcji, nie pośredniczy w zawieraniu przez Użytkowników transakcji ani nie jest stroną umów zawieranych poza Serwisem, jak również nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności, w tym za wykonywanie umów zawieranych przez Użytkowników na skutek kontaktu poza Serwisem z wykorzystaniem danych kontaktowych opublikowanych publicznie w Serwisie.
 2. Usługi płatności w ramach Subskrypcji realizowane są przez zewnętrznych usługodawców. 123Miody.pl nie jest stroną tych transakcji i nie ponosi odpowiedzialności za realizację tych usług. Wszelkie reklamacje dotyczące płatności, należy kierować do dostawcy usług płatniczej.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

 1. Osobami upoważnionymi do korzystania z Serwisu Internetowego są Użytkownicy:

1.     posiadający status zarejestrowanego Użytkownika;

  1. nie posiadający statusu zarejestrowanego Użytkownika.
 1. Korzystanie z Serwisu w pełnym zakresie wiąże się z otrzymaniem statusu zarejestrowanego Użytkownika. Konto można zarejestrować w charakterze Klienta (przeznaczone dla Pszczelarzy) oraz innego Użytkownika (przeznaczonego dla innych Użytkowników). W tym celu należy zarejestrować konto tj. wykonać następujące czynności:
  1. wypełnić udostępniony w Serwisie formularz rejestracji;
  2. zapoznać się z niniejszym Regulaminem i potwierdzić zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść;
  3. aktywować konto, poprzez wejście na link wysłany na adres e-mail Użytkownika podany w procedurze rejestracji.
 2. Zarejestrowany Użytkownik loguje się do swojego Konta przy użyciu ustalonego loginu i hasła. Użytkownik ma obowiązek zachowania poufności logiku i hasła i zabezpieczenia tych danych przed osobami trzecimi i nie udostępniać ich osobom trzecim. 123Miody.pl nie odpowiada za jakiekolwiek następstwa korzystania z serwisu przez osoby trzecie z naruszeniem powyższych obowiązków przez Użytkownika.
 3. Dane podane Serwisowi w procedurze rejestracji są przechowywane w sposób, który uniemożliwia zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.  
 4. Korzystanie z Serwisu wymaga od Użytkownika posiadania urządzenia elektronicznego umożliwiającego korzystanie z przeglądarki internetowej, posiadania przeglądarki internetowej, konta poczty e-mail (do celów rejestracji i zakupienia Subskrypcji) oraz zapewnienia dostępu do Internetu.
 5. Użytkownicy mają obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej 123Miody.pl, innych Użytkowników oraz osób trzecich. W szczególności Klient jest zobowiązany do publikowania w Serwisie informacji zgodnych z rzeczywistością, niewprowadzających w błąd, zgodnych z prawem, a także umieszczenia materiałów i treści nienaruszających praw osób trzecich.
 6. 123Miody.pl nie odpowiada za treści oraz materiały umieszczane w Serwisie przez Klientów i nie prowadzi moderacji treści. W przypadkach przewidzianych prawem 123Miody.pl może jednak usunąć treści lub materiały umieszczone przez Klientów, w szczególności, gdy są one sprzeczne z prawem.
 7. Użytkownik, mając na uwadze, że Internet ma publiczny charakter i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z zagrożeniem pozyskania i modyfikowana danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, powinien stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zasadne jest stosowanie programów antywirusowych.  
 8. 123Miody.pl ma prawo zablokować Użytkownikowi konto, gdy Użytkownik korzysta z Serwisu sprzecznie z prawem lub Regulaminem, 
 9. O zamiarze zablokowania Konta 123Miody.pl powiadomi Użytkownika z 2-dniowym wyprzedzeniem, wzywając go do zaniechania lub usunięcia naruszeń lub ich skutków w terminie 2 dni od otrzymania wezwania, a po bezskutecznym upływie tego terminu, zablokuje Konto. Usługodawca ma prawo zablokować Konto w trybie natychmiastowym bez uprzedniego informowania Użytkownika, gdy naruszył bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i oczywiste jest, że nie jest możliwe usunięcie naruszeń lub ich skutków.

§ 4 Usługa subskrypcji

1.   W ramach działań Serwisu Klientom oferowana jest Subskrypcja, pozwalająca na utworzenie profilu pasieki, zamieszczenie zdjęć, filmów, opisów, dodawania przepisów. Aktualne funkcjonalności dostępne w ramach Subskrypcji określone są w Serwisie w zakładce dotyczącej zamówienia Subskrypcji.

2.   W Serwisie dostępne są następujące miesięczne pakiety Subskrypcji:

1)     Pakiet Truteń – bezpłatny

2)   Pakiet Robotnica – 49.99 zł (opłata miesięczna) - bezpłatny okres do dnia 30.06.2024,

3)    Pakiet Królowa – 119.99 zł (opłata miesięczna).

3.   Wszystkie ceny uwidocznione w Serwisie oraz Regulaminie podane są w złotych polskich i są cenami brutto.

4.   Okresem rozliczeniowym jest miesiąc. Opłata za kolejny okres rozliczeniowy wraz z końcem okresu rozliczeniowego w postaci płatności rekurencyjnej.

5.   W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy Subskrypcji, Klient powinien dokonać wyboru pakietu na stronie Serwisu i postępować zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, w tym dokonać wskazanej opłaty.

6.   Z chwilą aktywowania Subskrypcji pomiędzy 123Miody.pl a Klientem zostaje zawarta umowa Subskrypcji. Okres zawarcia umowy Subskrypcji jest ustalany w formularzu według dostępnych aktualnych opcji płatności. Obecnie Serwis umożliwia dokonanie płatności z wykorzystaniem karty płatniczej lub poprzez serwis Przelewy24 - PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, serwis@paypro.pl.

7.   Umowa Subskrypcji z wykorzystaniem płatności kartą płatniczą i zarejestrowania karty płatniczej zawarta jest na czas nieoznaczony z możliwością jej zerwania wraz z końcem bieżącego okresu rozliczeniowego poprzez anulowanie Subskrypcji za pomocą Konta. 

8.   Dla skorzystania z Subskrypcji z wykorzystaniem płatności kartą płatniczą konieczna jest rejestracja karty płatniczej:

1.      w celu zarejestrowania Karty Płatniczej, Klient w ramach procesu płatności, podczas wyboru metody płatności powinien podać dane karty płatniczej (16 lub 19-cyfrowy numer, datę ważności, kod CVV/CVC) oraz zapoznać się z zasadami świadczenia usługi i zaakceptować postanowienia niniejszego regulaminu.

2.     Klient dokonując akceptacji postanowień niniejszego regulaminu wyraża zgodę na rejestrację karty płatniczej w trakcie procesu płatności.

3.     prawidłowa rejestracja karty płatniczej skutkuje zapisaniem zaszyfrowanych danych karty płatniczej (4 ostatnie cyfry numeru karty płatniczej oraz data ważności karty) w systemie 123Miody.pl i umożliwia cykliczne obciążenie rachunku Klienta. 123Miody.pl nie zapisuje i nie przechowuje kodu CVV/CVC.

9.   Klient jest zobowiązany do ujawnienia w Serwisie kompletnych, prawidłowych i aktualnych danych, a w przypadku ich zmiany – wprowadzenia zmian. Klient może samodzielnie zarządzać danymi kart płatniczych, w tym zarejestrować dane nowej karty płatniczej lub usunąć dane karty płatniczej.

10.                  Aktywacja Subskrypcji następuje w terminie do 3 dni roboczych, po otrzymaniu przez Serwis wpłaty pełnej kwoty określonej za dany Pakiet.

§ 5 Publikowanie profilów Klientów oraz lokalizator pasiek

1.   Serwis umożliwia Użytkownikom korzystanie z lokalizatora pasiek, pozwalającego na wyszukiwanie pasieki zgodnie z kryteriami lokalizacji, odległości, kategorii produktu, smaku miodu, ceny, wielkości słoika, a także pochodzenia miodu.

2.   Umieszczone w Serwisie profile Klientów są publikowane na równych zasadach. Rodzaj Subskrypcji nie wpływa na pozycjonowanie profilu.

§ 6 Rozpatrywanie reklamacji

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Serwis z zastrzeżeniem ust. 6.
 2. Użytkownik powinien złożyć reklamację niezwłocznie po zaistnieniu okoliczności budzących zastrzeżenia. Reklamacje należy zgłaszać wysyłając e-mail na adres: kontakt@123miody.pl  z informacją w tytule wiadomości „Reklamacja” lub listownie na adres 123Miody.pl tj. 123 MIODY.PL SP. Z O.O., przy ul. Tęczowej 13, 53-601 we Wrocławiu.
 3. 123Miody.pl rozpatruje reklamację złożoną przez Użytkownika udzielając odpowiedzi w formie papierowej lub drogą mailową niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia wpływu reklamacji.
 4. Użytkownik ma również możliwość skierowania sprawy do:
  1. stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej,
  2. wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Użytkownikiem, a Usługodawcą,
  3. powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów,
  4. sądu powszechnego.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu 123Miody.pl ma siedzibę. Użytkownik może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego.
 6. Reklamacje związane ze świadczeniem usług elektronicznych oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Serwisu (z wyłączeniem procedury reklamacji Subskrypcji) Użytkownik może składać pisemnie lub na adres: kontakt@123miody.pl . Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. 

§ 7 Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik będący jednocześnie konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przez konsumenta złożone na formularzu udostępnionym w Serwisie. Posłużenie się tym formularzem nie jest obowiązkowe, a Użytkownik może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
 3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów określonych w art. 38 Ustawy o prawach konsumenta.
 4. Użytkownik zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji, gdy 123Miody.pl wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Użytkownika, to po spełnieniu świadczenia przez Użytkownik traci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Wszelkie utwory dostępne w Serwisie, a w szczególności zdjęcia, materiały graficzne oraz treści stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących 123Miody.pl i są objęte ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami).
 2. Korzystanie z tych utworów jest dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dozwolony na gruncie obowiązującego prawa.
 3. Informacje medyczne lub zdrowotne zamieszczone w Serwisie pochodzą wyłącznie od wyspecjalizowanych i wykwalifikowanych profesjonalistów medycznych, z wyjątkiem informacji określonych wyraźnie w Serwisie, jako pochodzących od osoby bądź instytucji bez uprawnień/kwalifikacji medycznych.

§ 9 Warunki dodatkowe

 1. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 2. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych 123Mody.pl treści powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Serwisu lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną;
  niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;
  naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, moralne lub godzące w dobre obyczaje, obraźliwe czy naruszające czyjąkolwiek godność.

3.     W przypadkach szczególnych, mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu teleinformatycznego, 123Miody.pl ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia działania Serwisu, bez wcześniejszego powiadomienia oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.

4.  123Miody.pl nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Serwisu wynikające z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych będących poza jego wpływem.

5.  Niezależnie od powyższego 123Miody.pl ma prawo do zaprzestania działania Serwisu w każdym czasie, jeżeli takie uzasadnione żądanie zostanie zgłoszone wobec niego przez uprawniony podmiot. W takim przypadku 123Miody.pl nie ponosi odpowiedzialności za świadczone usługi.

6. 123Miody.pl nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu informacji.

§ 10 Kontakt – dane adresowe spółki

1.      We wszelkich sprawach związanych z dokonywaniem transakcji w serwisie Użytkownik może kontaktować się ze spółką 123 MIODY.PL SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu następujący sposób:
1) pocztą pod adresem: Tęczowa 13, 53-601 Wrocław,
2) telefonicznie pod numerem telefonu:(+48) 731 321 123
3) za pośrednictwem e-mail: kontakt@123miody.pl

§ 11 Pouczenie o odstąpieniu od umowy

1.      Użytkownik będący konsumentem albo któremu przysługują uprawnienia konsumenckie ma prawo odstąpić od umowy świadczenia usług w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Użytkownik musi poinformować 123Miody.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.

2.     Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Użytkownik wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Użytkownikowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, nie jest to jednak obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub też jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu www.123miody.pl. W przypadku skorzystania z tej opcji, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy dostępne na trwałym nośniku, np. za pośrednictwem poczty e-mail.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie.
 2. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, 123Miody.pl poinformuje Użytkowników o wprowadzonych zmianach poprzez umieszczenie nowego regulaminu w Serwisie, a zarejestrowanych Użytkowników – poprzez wiadomość e-mail. Postanowienia nowego Regulaminu wiążą Użytkownika od momentu zaakceptowania przez Użytkownika jego postanowień, jednak nie później niż od początku zakończenia bieżącego okresu rozliczeniowego. Do tego czasu obowiązują postanowienia regulaminu w wersji dotychczasowej.
 3. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01.08.2022 r.WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


Adresat: 
123MIODY.PL SP. Z O.O. ul. Tęczowa 13, 53-601 Wrocław
Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy (*) (*)/o świadczenie następującej usługi (*)
Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) 
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów) / Nazwa firmy– Adres konsumenta(-ów) / Adres Przedsiębiorcy-Konsumenta

Podpis konsumenta(-ów) / Podpis Przedsiębiorcy-Konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) 
Data
(*) Niepotrzebne skreślić.